หลักปฏิบัติเพื่อเพิ่มความช่วยเหลือด้านบริการประกันภัย แก่ชาวประมงรายย่อยในภูมิภาคเอเชีย